Nový umělecký kalendář "Ivana Kotýnková 2020" nyní v prodeji !

O mně

Mám ráda ...

Mám ráda každou maličkost, růžové květy jabloní, modrá bříška brouků, hedvábné peří slepiček, azurovou oblohu, kouzelnou vůni šeříku a nezaměnitelnou vůni prázdnin, přítulnost koček a vděčnost psíků, puntíky na zádech berušky, stébla rákosí podél rybníků, jiskru v očích a úsměv na tváři a slunci, jež je mou múzou...

Mám ráda impresionisty, oni totiž do směsice barev přimíchali svůj vlastní osud, malovali srdcem, ne hlavou, věřili své práci a píli, věřili svatému nadšení, které je v každém z nás, když pracujeme s láskou a radostí na čemkoliv.

Život je nádherné dobrodružství, i naše osobní velikost spočívá v tom, že řekneme, co budeme dělat a pak to skutečně děláme. Jako každé jiné malé dítě jsem měla fantazii, snila a malovala obrázky.

Stále maluji skutečný život, květiny, vodu, stromy, světlo... Barvy jsou všude, i stín má své barvy.

Lidé a příroda mi dávají chuť tvořit, můj ateliér je louka i les, maluji to, co vidím, i v kresbách vycházím z přírody, výsledným dílem jsou mé vlastní pocity a doteky na plátně, pomocí barev předávám svou vnitřní radost a nadšení z krásy kolem nás.

Každá vteřina našeho života je neopakovatelná a i když život ne vždy běží podle našich představ, neměli bychom se vzdát svých pošetilých snů...

 


When I was 6 at the time and I looked and behaved like a boy.            I climbed fences, jumped in puddles and sat in the treetops, and above all I was always laughing. I was thrilled and did everything with love. And I do so to this day; I may not climb fences anymore, although I often have to search long and hard for the keys, but I am obsessed with my work, I love people, nature and travelling.

My life is filled primarily with what I enjoy. What more could I ask for. It is a pleasure for me and those around me, my family and friends. For life have told me one great secret: everything that is worth anything in life, we do for others.

I like every minute thing, pink apple blossoms, the blue bellies of bugs, the silky feathers of hens, the blue sky, the magical scent of lilacs and the unmistakable smell of vacation, the cuddles of cats and gratitude of dogs, the dots on ladybugs, the blades of reeds around the ponds, a sparkle in the eye and smile on the face, and the sun, which is my muse...

I like impressionists, for they blended their own fate into their mix of colours; they painted with their heart, not with their mind, and believed in their work and effort, believed in the sublime ardour that is in each of us when we work on something with love and joy.

Life is a magnificent adventure, and our personal greatness lies in deciding what to do and then really doing it. Like every other small child, I had an imagination, I fantasized and drew pictures.

I still paint real life, flowers, water, trees, light... Colours are everywhere; even shade has its colours.

People and nature give me the desire to create. My studio is a forest and field. I paint what I see. My drawings are based on nature and the resulting work contains my personal feelings and touches on the canvas. With colour, I share my inner joy and delight from the beauty that surrounds us.

Every second of our lives is unrepeatable and even when life is not always what we'd hoped, we should never give up our whimsical dreams...

IVANA KOTÝNKOVÁ  pochází z Českých Budějovic. 

Po absolvování studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pokračovala ve studiu u prof. Jiřího Beránka v Sochařském a keramickém ateliéru a ve studiu figurální kresby u prof. Borise Jirků na vysoké škole Uměleckoprůmyslové v Praze.

Od roku 1995 působí jako nezávislá malířka - výtvarnice a je členkou profesionálního sdružení výtvarných umělců - Unie výtvarných umělců České republiky.

Jméno Ivany Kotýnkové bylo zařazeno do významné životopisné encyklopedie předních osobností České republiky, vydávané ve Švýcarsku pod názvem:  "Who is Who?".

Její díla jsou zastoupena ve významných galeriích, muzeích a společnostech. Za 25 let profesionální tvorby zrealizovala více než 80 samostatných a řadu společných výstav doma i v zahraničí (zejména v Japonsku, USA, Francii a Dánsku).

Malířka se věnuje kresbě a malbě olejovými barvami.  Při výběru námětů se často vrací do svého rodného kraje - Jižních Čech, do vzpomínek na jiná zajímavá místa, ale i do vzpomínek na setkání s milými lidmi. Obrazy krajin jsou určitou výpovědí o jejím vlastním pocitu o místě, či o okamžiku v něm, hlavně o radosti     a někdy o melancholii. U zátiší jsou převládajícím motivem kytice, které si nosí z procházek. I zde se snaží vyjádřit především pocit dobré nálady a pohody. Ztvárněnými figurami akcentuje určité životní postoje lidí v různých životních situacích, v přírodě či v rodině.

Malířka obdivuje krásné barvy, zejména všechny odstíny žluté. Je věčnou životní optimistkou a pro svůj pozitivní přístup čerpá inspiraci v přírodě, krásné hudbě a v kontaktech s ušlechtilými, milými a laskavými lidmi.

Práce na díle samotném ji těší a obohacuje. Výsledným přáním je předat druhým potěšení z krásy, radost, ale především přenést své vnitřní pocity a vše pozitivní, co do obrazů vkládá.


IVANA KOTÝNKOVÁ was born in České Budějovice.

I have been painting and drawing professional for more than a quarter of a century. When choosing my topic,      I usually return to my homeland of South Bohemia, or in my memories to the interest places or encounters with kind people. My landscapes are a certain testimony to my feelings about the place, or a moment in it, about sadness and above all joy. The still lives mainly feature flower bouquets that I bring home from my walks. Even here, I try to express positive feelings and a good mood. My figures accent a certain human attitude towards various situations in life, be it in nature or in the family.

I love people who have a beautiful soul. I love beautiful colours, especially all shades of yellow. I am a huge optimist and draw inspiration for my optimism in nature, melodies and communication with refined, nice and kind people. I enjoy interpersonal contact, I like building relations, and sense their need and urgency.

Working on the piece itself enriches and pleases me the most, and the resulting wish is to give others pleasure from beauty, joy and above all to share my own feelings and all the positive energy I put into my paintings.

I am a member of a professional union of creative artists - the Union of Visual Artist of the Czech Republic, and     I was included into the important biographical encyclopaedia of leading personalities of the Czech Republic, published in Switzerland under the title "Who is who?". I cooperate with important galleries and companies (e.g. PricewaterhouseCoopers, McKinsey & Company, etc.) both at home and abroad, my works appear in private collections and museums (Czech Republic, Slovakia, Germany, Austria, Switzerland, Denmark, Japan, USA, France, Mexico, Greenland...)

I live and work primarily at my studio in Veselí nad Lužnicí in South Bohemia, or in Prague.

Education :

1999 - 2001 Sculpture and Ceramics Studio of Prof. Jiří Beránek

1997 - 1998 Drawing courses at the University of Applied Arts at the studio of Prof. Boris Jirků

1979 - 1983 Charles University in Prague, Faculty of Law (master's degree in financial and economic law (JUDr.)

1974 - 1978 Prague Business Academy.


Drobné radosti života

Každý člověk by si měl udělat čas na to, aby v sobě vzbudil nadšení pro drobné radosti života. 

Poslouchat po ránu zpěv ptáků, dělat andílky ve sněhu za mrazivého dne, chodit bosou nohou v trávě, zastavit se a dívat na rozkvetlé tváře jarních luk, vnímat vůni kvetoucích korun stromů, užívat si chvíle, kdy vítr vlasy rozčechrá, skákat přes velké louže, házet kamínky na hladinu rybníka, pozorovat svítání i soumrak, odvážně tančit na nějakou muziku či hlasitě zpívat, jako by Vás nikdo neslyšel a neviděl.. Zaslechnout dětský smích i smích dospělých, to je pro mne nejkrásnější hudba světa...

Mé obrazy jsou pravděpodobně naplněny úžasem a chutí do života, odmítám předávat stíny, obavy a jakákoliv omezení, naopak tvořím celým svým srdcem a také tak, aby určitou měrou fantazie mohl milovník umění obrázek sám dotvořit ve svých představách. Měla jsem v životě veliké těstí, velmi brzy, už jako malé dítě, jsem přišla na to, co mne dělá opravdu šťastnou - malování obrázků, můj život byl a je radostný, vzrušující, plný lásky, míru a krásy a snad tu a tam obohatím i životy druhých.

Můj ateliér voní terpentýnem a levandulí, malířkou jsem se stala láskou k životu, prostou potřebou vyjádřit se, podělit se o radost, vždycky to byl můj sen a i když jsem si jej splnila trochu oklikou přes jiná vzdělání, jsem nesmírně šťastná, že se mi splnil. Podvědomá touha vše zachytit, znázornit, zaznamenat mne od záliby dovedla k profesi.

Ovlivňovalo mne doslova všechno, moje milá rodina, malebná příroda, voňavá a krásná, neustále se měnící, slunce na nebi a slepičky na dvorku, cokoliv a všechno mi běhalo či stálo modelem.

Neoimpresionismus je můj styl, je to něco nového s nádechem starého, romantika zalitá sluncem. Ta mihotavá krása je nekonečnou hrou barev a nálad a každý si může se mnou hrát, domýšlet a nacházet v obrázku své místečko, pocit a kousíček přenesené radosti.

Ve své tvorbě příliš neexperimentuji, maluji olejovými barvami na plátno malířskou špachtličkou. Nejraději tvořím v ateliéru, je to už zvyk, potřeba klidu a toho svého místečka, stojan u okna, židlička, ateliér je velmi prostorný a to mi dělá dobře. Nejlépe se asi cítím ve svém rodném kraji jižních Čechách, ale zároveň je pravdou to, že všude je krásně a všude jsou milí lidé a tak cestuji a maluji, užívám si nových informací, zkušeností, sleduji a naslouchám, porovnávám krajiny i životní styl, ochutnávám všechnu tu krásu rozličností. A hlavně neztrácím elán, nadšení a naději, moji drazí, milí přátelé, že dobré věci se obvykle stávají lidem, kteří dělají dobré věci.

The Small Pleasures in Life

Each person should make the time to discover their passion for the small pleasures in life. 

Listen to the singing of the birds in the morning, make snow angels on a snowy day, walk barefoot in the grass, stop and stare at a spring meadow in bloom, perceive the scent of trees in blossom, indulge in the moments when the wind tussles the hair, jump over big puddles, throw stones over the surface of the pond, watch the sunrise and sunset, dance daringly to some music or sing out loud as though nobody were there to see or hear you.. To hear childish laughter from an adult is the best music in the world for me...

My paintings are most likely filled with wonder and a lust for life. I refuse to share shadows, fears or any restrictions, and instead I create with all my heart, while letting the art lover finish the picture in their imagination using a light dose of imagination. I was very lucky to discover quite early, as a small child, what really makes me happy - painting pictures. My life has always been joyful, exciting, full of love, peace and beauty, with which I hope to enrich the lives of other.

My studio smells of turpentine and lavender. I became a painter for my love of life, for the simple need to express myself, share my joy. It has always been my dream and although it was a winding path through other types of education, I am very happy I have fulfilled it. The subconscious desire to portray, depict, denote everything has taken me from a hobby to a profession.

Absolutely everything influenced me. My lovely family, picturesque nature so full of scents and beauty, changing endlessly, the sun in the sky and chickens in the courtyard, everything and anything ran or stood model for me.

Neo-impressionism is my style. It is something new with a breath of the old, romance infused with sunlight. This glimmering beauty is an endless play of colours and moods and anybody can play with me, create and find their own place, feeling and piece of shared pleasure in the picture.

I do not experiment very much in my work. I use oil paints applied to the canvas using a palette knife. I prefer to work in my studio; it has become a habit, a need for peace and that private place, an easel by the window, a chair. The studio is very spacious and that makes me feel good. I suppose I feel best in my homeland of South Bohemia, but the truth is that everywhere is beautiful and people are kind everywhere, so I travel and paint, enjoy new information, experiences, I tell and I listen, compare landscapes and lifestyles, I taste all the beauty of diversity. And above all, I never lose my spirit, enthusiasm and hope, my dearest friends, that good things usually happen to those who do good things.